logo

Hyrje/Misioni

Misioni i KKTNAE është të rekomandojë në shkallë kombëtare metoda të standartizuara për përcaktimin in vitro të determinantëve të rezistencës antimikrobike si edhe të zhvillojë pikat ndarëse për antibiotikët në bashkëpunim me EUCAST, duke ndihmuar kështu në gjenerimin e të dhënave kombëtare të besueshme dhe që mund të riprodhohen të rezistencës antimikrobike.

KKTNAE do të punojë për përdorimin e duhur dhe të arsyeshëm të antibiotikëve, duke përfshirë rekomandimin e paneleve te resistencës për testim si dhe të kontribuojë në përgatitjen e udhëzuesve kombëtare për përdorimin e antibiotikëve.